ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ή ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ MΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.    ΑΙΤΗΣΗ  (επέκτασης, προαγωγής ή επέκτασης και προαγωγής), Επιλογή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 119 του ν. 4472/2017 (Α΄74)

2.    Υπεύθυνη δήλωση  του ν. 1599/86, σύμφωνα με το άρθρο 39 του  3316/05 (Α΄42).

3.    Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται η επιστημονική και επαγγελματική  σταδιοδρομία με αποδεικτικούς τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, βραβείων ή διακρίσεων, που τυχόν χορηγήθηκαν καθώς και σύντομη περιγραφή του είδους της παρούσης επαγγελματικής κατάστασής  (με ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα  ΑΦΜ και ΔΟΥ ).

4.    ΓΕΩΤΕΕ (Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος & Βεβαίωση Οικονομικής Ενημερότητας Τακτικού Μέλους)    

5.    Αν πρόκειται για τη χορήγηση της κατηγορίας -27- (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ), απαιτείται αναλυτική κατάσταση διδαχθέντων μαθημάτων βασικού πτυχίου και τυχόν πιστοποιητικά μεταπτυχιακών σπουδών (MASTER) ή λοιπών σπουδών, εκτός από τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο π.δ. 99/2018 (Α΄187)

6.    Πίνακες μελετών  με αναθεωρημένη αμοιβή μελετητή (σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή του συντελεστή  τκ,   ή συντελεστή λ΄ (για παλαιότερες μελέτεςκατά αιτούμενη κατηγορία  σύμφωνα με  το  υπόδειγμα της Υπηρεσίας,  οι  οποίοι  θα φέρουν τη σφραγίδα και  την υπογραφή του αιτούντος.

Αποδεικτικά εμπειρίας :

Α) Σύμφωνα με την εγκύκλιο 15/9-9-2014 ΑΔΑ: 6Ξ5Τ1-00Τ

·    Πιστοποιητικά Εμπειρίας Μελετών Ιδιωτικών Έργων  (ΕΝΤΥΠΟ Α΄)

·    Πιστοποιητικά Εμπειρίας Μελετών Έργων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. (ΕΝΤΥΠΟ   

     Β΄)

Β) Εφόσον δεν υπάρχουν τα ανωτέρω έντυπα συμπληρωματικά δύναται να υποβληθούν :

I.                 I.  Για Δημόσιες  μελέτες :

α) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από όπου να προκύπτει η κατηγορία μελέτης και η αντίστοιχη συμβατική αμοιβή ή

β) Σύμβαση με τα αντίστοιχα τιμολόγια από όπου να προκύπτουν οι κατηγορίες μελετών και οι αντίστοιχες συμβατικές αμοιβές ή

γ) Αποφάσεις ανάθεσης και παραλαβή ή έγκριση Μελέτης με τα αντίστοιχα τιμολόγια από όπου να προκύπτει η κατηγορία μελέτης και η αντίστοιχη συμβατική αμοιβή

    

 

              II.  Για Ιδιωτικές Μελέτες :

α) Οικοδομικές Άδειες και αντίστοιχα Δ.Π.Υ. ή τιμολόγια

β) Ιδιωτικά Συμφωνητικά με τα αντίστοιχα Δ.Π.Υ. ή τιμολόγια από όπου να προκύπτει η κατηγορία μελέτης και οι αντίστοιχες αμοιβές και βεβαίωση του εργοδότη

γ) Ιδιωτικά Συμφωνητικά με τα αντίστοιχα Δ.Π.Υ. ή τιμολόγια και εγκρίσεις Υπηρεσιών από τις αρμόδιες για τον έλεγχο Υπηρεσίες.

- Σε περίπτωση που ο μελετητής είναι συνεργάτης ή μέλος εταιρίας (εταίρος ή υπάλληλος), απαιτείται κατανομή ποσοστών συμμετοχής όλης της ομάδας μελέτης, σε  πίνακα υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της εταιρίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας, και βεβαιώσεις εκπόνησης του φορέα που εκδόθηκαν για την εταιρία

Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή του φακέλου θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση των μελετών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Μελετών με τα σχετικά αποδεικτικά εμπειρίας.

7.    Πρωτότυπη Απόδειξη καταβολής εισφοράς σε  Δ.Ο.Υ.  Κωδικός 1140904001 (πρώην ΚΑΕ 3438) του ποσού σύμφωνα με τη μεγαλύτερη τάξη πτυχίου. 

           Α΄     60 ΕΥΡΩ

           Β΄     75 ΕΥΡΩ
           Γ΄    105 ΕΥΡΩ

     8.   Επιλογή παραλαβής μελετητικού πτυχίου :

           α) Από την Γραμματεία της Υπηρεσίας

           β) Αποστολή στην επαγγελματική έδρα

     9.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

           α) Ταχυδρομική Δ/νση Αποστολής Δικαιολογητικών : 

                ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196-198 ΤΚ 11471 ΑΘΗΝΑ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)

           β) email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση επέκτασης πτυχίου σε Α’ τάξη δεν απαιτείται  η υποβολή των δικαιολογητικών του στοιχείου 6.

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Search