ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

 

 1. ΑΙΤΗΣΗ ανακαθορισμού του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας που θα αναφέρονται οι αιτούμενες μεταβολές στα εταιρικά πτυχία.
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι «εξακολουθούν να ισχύουν τα ίδια στοιχεία νομιμοποίησης της εταιρείας όπως είχαν υποβληθεί σε προηγούμενη αίτηση» (Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές)
 1. Κατάσταση ανά θιγόμενη κατηγορία μελέτης  με τα στοιχεία των μελετητών που στελεχώνουν με το πτυχίο τους την εταιρεία
 1. Ονομαστικό μετοχολόγιο με τις μετοχές ενός εκάστου των μετόχων σε περίπτωση Α.Ε.
 1. Πρωτότυπα Εταιρικά πτυχία (των κατηγοριών που ανακαθορίζονται)
 1. Αίτηση μελετητή  για την ένταξη του πτυχίου  του στην εταιρεία (ως εταίρος ή υπάλληλος) στην οποία επισυνάπτει και το πρωτότυπο ατομικό  πτυχίο.
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 των μελετητών για την δέσμευση των πτυχίων τους (όπως το υπόδειγμα της υπηρεσίας)
 1. Αίτηση από το στέλεχος που αποχωρεί από την εταιρεία.
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας για το αν υπάρχουν εν ενεργεία συμβάσεις στις κατηγορίες που ανακαθορίζονται εφόσον μειώνεται η τάξη του πτυχίου.

  Σε περίπτωση:

  • Ένταξης ή αποχώρησης εταίρων ή μετόχων από το εταιρικό πτυχίο εταιρείας απαιτείται η υποβολή της τροποποίησης του καταστατικού και πιστοποιητικό καταχώρησής του στο Γ.Ε.ΜΗ. (Σε περίπτωση Α.Ε. αντίγραφα ιδιωτικών συμφωνητικών μεταβίβασης μετοχών, καθώς και αντίγραφο του βιβλίου μετόχων της εταιρίας).
  • Ένταξης υπαλλήλου στο εταιρικό πτυχίο της εταιρείας απαιτείται η υποβολή ετήσιου πίνακα προσωπικού Έντυπο 4 (για τα στελέχη που εντάσσονται με την ιδιότητα του υπαλλήλου).
  • Αποχώρησης λόγω θανάτου ή συνταξιοδότησης:

                   α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου

                   β) Βεβαίωση παύσης άσκησης επαγγέλματος (σε περίπτωση συνταξιοδότησης)

 

 1. Πρωτότυπη Απόδειξη καταβολής εισφοράς σε  Δ.Ο.Υ.

            Κωδικός  1140904001 (πρώην ΚΑΕ 3438)  ποσού σύμφωνα με την τάξη του εταιρικού πτυχίου μετά τις μεταβολές:

Α΄  ΤΑΞΗ     

75   ευρώ

Β΄  ΤΑΞΗ    

105  ευρώ

Γ΄  ΤΑΞΗ  

150  ευρώ

Δ΄  ΤΑΞΗ    

230  ευρώ

Ε΄  ΤΑΞΗ    

310  ευρώ

 

 1. Επιλογή παραλαβής μελετητικού πτυχίου :

         α) Από την Γραμματεία της Υπηρεσίας

         β) Αποστολή στην επαγγελματική έδρα

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

         α) Ταχυδρομική Διεύθυνση Αποστολής Δικαιολογητικών: 

              ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196-198 ΤΚ 11471 ΑΘΗΝΑ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)

         β) email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2023 All Rights Reserved.

Search