ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

άρθ.2 του ν.4412/2016 (Α’ 147)

 

Ως «κατηγορίες μελετών» και ως «υπηρεσίες επίβλεψης μελετών και έργων» νοούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:

 

1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες

 

2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες 

 

3. Οικονομικές Μελέτες

 

4. Κοινωνικές Μελέτες

 

5. Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας

 

6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων

 

7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου)

 

8. Στατικές Μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)

 

9. Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες

 

10. Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες

 

11. Μελέτες Λιμενικών Έργων

 

12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)

 

13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων

 

14. Ενεργειακές Μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας)

 

15. Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας)

 

16. Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές)

 

17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες

 

18. Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων

 

19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες

 

20. Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες 

 

21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

 

22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες

 

23. Γεωργικές Μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)

 

24. Δασικές Μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών)

 

25. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου

 

26. Μελέτες Αλιευτικές.

 

27. Περιβαλλοντικές Μελέτες

 

28.  Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Search