ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ  ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

 

1.    ΑΙΤΗΣΗ  στην οποία να  αναφέρεται:

 α) ο λόγος διαγραφής και

 β) αν είναι στέλεχος Εταιρείας Μελετών

 

2.    Πρωτότυπο μελετητικό πτυχίο.

3.    Κατά περίπτωση:

·         Βεβαίωση Δήλωσης Απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα (Σε περίπτωση απώλειας πτυχίου).

·         Πιστοποιητικό παύσης επαγγέλματος.

·         ΦΕΚ Διορισμού ή ακριβές αντίγραφο απόφασης (σε περίπτωση διορισμού στο Ελληνικό Δημόσιο).

·         Απόφαση Ανάληψης υπηρεσίας (σε περίπτωση διορισμού στο Ελληνικό Δημόσιο).

4.    Υ.Δ. του ν. 1599/1986 ότι δεν υπάρχουν μελέτες υπό εκπόνηση.

 

        ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

        α) Ταχυδρομική Διεύθυνση Αποστολής Δικαιολογητικών: 

             ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196-198 ΤΚ 11471 ΑΘΗΝΑ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)

        β) email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Search