ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  1. ΑΙΤΗΣΗ του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας στην οποία να αναφέρεται ο λόγος διαγραφής
  1. Πρωτότυπα Εταιρικά πτυχία

 

  1. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας προσκομίζεται η Πράξη λύσης καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ.
  1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86  του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας για το αν υπάρχουν εν ενεργεία συμβάσεις
  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

        α) Ταχυδρομική Διεύθυνση Αποστολής Δικαιολογητικών: 

             ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196-198 ΤΚ 11471 ΑΘΗΝΑ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)

        β) email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2023 All Rights Reserved.

Search