ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

 1. ΑΙΤΗΣΗ του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας
 1. Κατάσταση στελεχών ανά ζητούμενη κατηγορία
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 των μελετητών για την δέσμευση των πτυχίων τους
 1. Πρωτότυπα Ατομικά μελετητικά πτυχία

 

 1. Καταστατικά της εταιρείας (σύσταση και τυχόν τροποποιήσεις) με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

Για ανώνυμες εταιρείες επισυνάπτεται:

 • Απόσπασμα απόφασης του Δ.Σ. για τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου καθώς και  

 πιστοποιητικό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 • Ονομαστικό μετοχολόγιο με τις μετοχές ενός έκαστου των μετόχων
 1. Ετήσιος πίνακας προσωπικού Έντυπο 4 (για τα στελέχη που εντάσσονται με την ιδιότητα του υπαλλήλου)
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με τα οριζόμενα της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005
 1. Πρωτότυπη Απόδειξη καταβολής εισφοράς σε Δ.Ο.Υ.

   Κωδικός  1140904001 (πρώην ΚΑΕ 3438)  ποσού σύμφωνα με τη μεγαλύτερη τάξη:    

 

Α΄  ΤΑΞΗ     

75   ευρώ

Β΄  ΤΑΞΗ    

105  ευρώ

Γ΄  ΤΑΞΗ  

150  ευρώ

Δ΄  ΤΑΞΗ    

230  ευρώ

Ε΄  ΤΑΞΗ    

310  ευρώ

 

 1. Επιλογή παραλαβής μελετητικού πτυχίου :
  α) Από την Γραμματεία της Υπηρεσίας
  β) Αποστολή στην επαγγελματική έδρα
 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
  α) Ταχυδρομική Διεύθυνση Αποστολής Δικαιολογητικών:
  ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196-198 ΤΚ 11471 ΑΘΗΝΑ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
  β) email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 


 

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Search